ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސްގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން އިންތިޚާބް ކުރައްވައިފި

31/8/2010

އިންތިޤާލީ މަރުޙަލާއާއެކު ހުސްވެފައިވާ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށާއި ކޮމިޝަންގެ ނައިބުރައީސް ކަމުގެ މަޤާމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެ މަތިން ބޭފުޅުން އިންތިޚާބުކުރައްވާފިއެވެ.

އެގޮތުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް 31 އޯގަސްޓް 2010 ވަނަ ދުވަހުގެ ރޭ ބޭއްވުނު ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ 98 ވަނަ ޖަލްސާ ގައި   ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ސިއްރުވޯޓުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށްް ސުޕްރީމްކޯޓުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުޙައްމަދު ޢަބްދުﷲއެވެ. އަދި ނާއިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް  ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ސިއްރުވޯޓުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނަށް ކަނޑައަޅުއްވާފައިވާ މެމްބަރު ޑރ. އަފްރާޝީމް ޢަލީއެވެ.

31 އޯގަސްޓް 2010