ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅަކު އިންތިޚާބް ކުރައްވައިފި

11/3/2010

21 ޖެނުއަރީ 2010 ގައި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ މަޤާމް ހުސްވެފައިވާތީ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުން އެމަޤާމަށް ބޭފުޅަކު ހޮވުމަށް 11 މާރޗް 2010 ގައި މި ކޮމިޝަންގައި ބޭއްވި ސިއްރުވޯޓުގެ އަޣްލަބިއްޔަތުން އެ މަޤާމަށް ހޮވިވަޑައިގެންފައިވަނީ ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ނާއިބު ރައީސް ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަދި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނަށްް ސްޕްރީމްކޯޓުން އައްޔަންކުރައްވާފައިވާ އެ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު މުޖުތާޒް ފަހުމީއެވެ.

11 މާރޗް 2010