ޤާނޫނު އަސާސީއަށް އަމަލުކުރަން ފެށިއިރު މަގާމުގައި ތިއްބެވި ފަނޑިޔާރުން ޤާނޫނު އަސާސީގެ 285 ވަނަ މާއްދާގެ ދަށުން އަލުން އައްޔަން ކުރުމުގައި ބަލާނެ މިންގަނޑު އެކުލަވާލާ ކޮމިޓީގެ ރިޕޯޓް

27/2/2010

ޑައުންލޯޑް