ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހިންގުން ތީމުގެއަށް ބަދަލުކޮށްފި

28/1/2010

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ހިންގުން ތީމުގެއަށް ބަދަލުކޮށްފިއެވެ. މިހާރު މިކޮމިޝަން ހިނގަމުންދަނީ ތީމުގޭ ހުޅަނގުފަރާތުން އާބުރުޒުހިނގުމުގައި ހުންނަ ގޭޓުން ވަނަންއިރު ވާތްފާރުގައި ކޮށްފައިވާ އިމާރާތުގައެވެ.
ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަން ކުރިން ހިންގަމުން ގޮސްފައިވަނީ ގަދަގޭ މުޙައްމަދު ފުޅު ބިލްޑިންގ ހ.ސަންލީޓްގައެވެ.