ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްއާއި ނައިބު ރައީސް ޢައްޔަންކޮށްފި

28/1/2010

• ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 7 ވަނަ މާއްދާގައިވާގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމަށް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދު ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުންގެ ތެރެއިން މިއަދު ޢައްޔަނުކުރައްވައިފިއެވެ.

• އަދި ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުގެ ތެރެއިން ނާއިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު މުޖްތާޛު ފަހްމީ ވަނީ މިއަދު ޢައްޔަނުކުރައްވާފައެވެ.

• ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގައި ބަޔާންކޮށްފައިވާގޮތުގެމަތިން ކޮމިޝަންގެ ރައީސާއި ނައިބުރައީސް ޢައްޔަންކޮށްފައިވަނީ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުގެ މެދުގައި ނެގުނު ސިއްރު ވޯޓަކުންނެވެ.

• ކޮމިޝަނުގެ ރައީސްކަމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްޣަނީ މުޙައްމަދަކީ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެކޯޓުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ އެކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރެވެ. އަދި ނާއިބުރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް އިންތިޚާބުވެވަޑައިގެންފައިވާ އަލްއުސްތާޛު މުޖްތާޛު ފަހްމީއަކީ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެކޯޓުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރެވެ.

27 ޖުލައި 2009