4 ޖުލައި 2009 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން ނެރުއްވި ނޫސް ބަޔާނާގު

28/1/2010

14 ޖުލައި 2009 ވަނަ ދުވަހު ރައީސް އޮފީހުން ނެރުއްވާފައިވާ 2009/16 ވަނަ ނޫސް ބަޔާނާއި، އެއާއެކު ނެރުއްވި ޚަބަރާ ގުޅިގެން 15 ޖުލައި 2009 ވަނަ ދުވަހު މި ކޮމިޝަންގެ ކުއްލި ޖަލްސާއެއްވަނީ ބާއްވާފައެވެ.
އަދި މިކަމާއި ގުޅޭގޮތުން އިތުރަށް ހޯދަންޖެހޭ މަޢުލޫމާތު ހޯދައި ބަލަންޖެހޭ ކަންތައްތައް ބެލުމަށް މި ކޮމިޝަނުން ނިންމައި، މި މަސައްކަތްވަނީ ޢަމަލީގޮތުން ފަށާފައެވެ.