އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި

28/1/2010
މަދަނީކޯޓްގެ ޤާޟީކަމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު ޝަރުޢީދާއިރާގެ ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓަރން އޮސްޓްރޭލިޔާއިން މާސްޓަރސް އޮފް ލޯ (އެލްއެލްއެމް) ހާސިލްކުރެއްވުމަށްފަހު އެބުރިވަޑައިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާ މިއަދު ކުރައްވައިފިއެވެ.
އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާކުރެއްވީ އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވާ ސުޕްރިމްކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބުދުﷲ ސަޢީދުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައެވެ.

މަދަނީކޯޓްގެ ޤާޟީކަމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު ޝަރުޢީދާއިރާގެ ސްކޮލަރޝިޕެއްގައި އޮސްޓްރޭލިޔާގެ ޔުނިވަރސިޓީ އޮފް ވެސްޓަރން އޮސްޓްރޭލިޔާއިން މާސްޓަރސް އޮފް ލޯ (އެލްއެލްއެމް) ހާސިލްކުރެއްވުމަށްފަހު އެބުރިވަޑައިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާ މިއަދު ކުރައްވައިފިއެވެ.އަލްއުސްތާޛާ ޢާއިޝާ ޝުޖޫން މުޙައްމަދު ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ހުވާކުރެއްވީ އުއްތަމަފަނޑިޔާރުގެ މަސްއޫލިއްޔަތު އަދާކުރައްވާ ސުޕްރިމްކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބުދުﷲ ސަޢީދުގެ ކުރިފުޅުމަތީގައެވެ.