ޝަރުޢީދާއިރާގެ އިދާރީ މުވައްޒަފުންގެ މުސާރައިގެ އޮނިގަނޑަށް ބަދަލުގެނައުމާ ގުޅޭ ސަރކިއުލަރ ނަންބަރު: JSC/09/CIR/06 (15 ފެބްރުއަރީ 2009)ގެ ދެވަނަ ނަންބަރުގައިވާ ސަރވިސް އަލަވަންސްގެ 1 ވަނަ ނަންބަރު އިސްލާހުކުރުން

2/4/2009

ޑައުންލޯޑް