ހަބަރު

21/8/2019

ޖަޕާނުން ރާއްޖެއަށް ކަނޑައަޅުއްވާފަ ހުންނަވާ ސަފީރު މިސް ކެއީކޯ ޔަނާއި ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުންނާ ބައްދަލުކުރެއްވުން

21/8/2019

ޚަބަރަށްދޭ މަޢުލޫމާތު

7/8/2019

ޚަބަރަށްދޭ މަޢުލޫމާތު

31/7/2019

ޚަބަރަށްދޭ މަޢުލޫމާތު

29/7/2019

ޚަބަރަށްދޭ މަޢުލޫމާތު

29/7/2019

ޚަބަރަށްދޭ މަޢުލޫމާތު

24/7/2019

ޚަބަރަށްދޭ މަޢުލޫމާތު

22/7/2019

ޚަބަރަށްދޭ މަޢުލޫމާތު

17/7/2019

ޚަބަރަށްދޭ މަޢުލޫމާތު

15/7/2019

ޙަބަރަށްދޭ މަޢުލޫމާތު

10/7/2019

ޚަބަރަށް ދޭ މަޢުލޫމާތު

4/7/2019

ޚަބަރަށް ދޭ މަޢުލޫމާތު

3/7/2019

ޚަބަރަށް ދޭ މަޢުލޫމާތު

1/7/2019

ޚަބަރަށް ދޭ މަޢުލޫމާތު

26/6/2019

ޚަބަރަށް ދޭ މަޢުލޫމާތު

24/6/2019

ޚަބަރަށް ދޭ މަޢުލޫމާތު

19/6/2019

ޚަބަރަށް ދޭ މަޢުލޫމާތު

18/6/2019

އަމުރު

18/6/2019

ޚަބަރަށް ދޭ މަޢުލޫމާތުު

17/6/2019

ޚަބަރަށް ދޭ މަޢުލޫމާތު

12/6/2019

12 ޖޫން 2019 ގައި ބޭއްވި ކޮމިޝަންގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާ ކަންކަން

5/3/2019

03 ޤާޟީއަކު މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައިފި

10/2/2019

3 ޤާޟީއަކު ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައިފި

10/1/2019

ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމަށާއި ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާކަމަށް، ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދުމަށް، ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ ރައީސަކަށް، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަދި ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހިމް ރިފްޢަތު އައްޔަނުކުރައްވައިފި

12/11/2018

ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ނެތް ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ ތަކުގެ ތެރެއިން 02 ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް އައްޔަނު ކުރެވުނު ބޭފުޅުންނަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފ

15/8/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓްގެ އިސް ފަނޑިޔާރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި

28/5/2018

ސުޕީރިއަރކޯޓު ތަކުގެ ތެރެއިން އިސްޤާޟީން ހަމަޖެހިފައިނުވާ 03 ކޯޓަށް އިސްޤާޟީން ކަނޑައަޅައިފި

25/4/2018

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް 04 ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރުމަށް ނިންމައިފި

3/4/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑްކުރަން ނިންމުން

14/3/2018

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރުމަށް ނިންމައިފި