ހަބަރު

18/6/2019

ޚަބަރަށް ދޭ މަޢުލޫމާތުު

17/6/2019

ޚަބަރަށް ދޭ މަޢުލޫމާތު

12/6/2019

12 ޖޫން 2019 ގައި ބޭއްވި ކޮމިޝަންގެ 33 ވަނަ ބައްދަލުވުމުގައި ނިންމާފައިވާ ކަންކަން

5/3/2019

03 ޤާޟީއަކު މަސައްކަތްކުރާ ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައިފި

10/2/2019

3 ޤާޟީއަކު ކޯޓު ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައިފި

10/1/2019

ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމަށާއި ފަނޑިޔާރުންގެ މަސައްކަތަށް ނުފޫޒު ފޯރުވާފައިވާކަމަށް، ކުރެވޭ ތުހުމަތުތަކުގެ ޙަޤީޤަތް ހޯދުމަށް، ޖުޑީޝަލް ސާރވިސް ކޮމިޝަނުން އެކުލަވާލި ކޮމިޓީގެ ރައީސަކަށް، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަދި ދައުލަތުގެ ބަންޑާރަ ނައިބު އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހިމް ރިފްޢަތު އައްޔަނުކުރައްވައިފި

12/11/2018

ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ނެތް ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ ތަކުގެ ތެރެއިން 02 ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް އައްޔަނު ކުރެވުނު ބޭފުޅުންނަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފ

15/8/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓްގެ އިސް ފަނޑިޔާރުކަމަށް ބޭފުޅަކު ހަމަޖައްސަވައިފި

28/5/2018

ސުޕީރިއަރކޯޓު ތަކުގެ ތެރެއިން އިސްޤާޟީން ހަމަޖެހިފައިނުވާ 03 ކޯޓަށް އިސްޤާޟީން ކަނޑައަޅައިފި

25/4/2018

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް 04 ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރުމަށް ނިންމައިފި

3/4/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދާއި ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު، މުސާރަ ނުލިބޭ ގޮތަށް ސަސްޕެންޑްކުރަން ނިންމުން

14/3/2018

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރުމަށް ނިންމައިފި

8/2/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ އުއްތަމަފަނޑިޔާރު އޮނަރަބްލް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ސަޢީދު ސަސްޕެންޑްކުރަށް ނިންމައިފި

7/2/2018

ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު ސަސްޕެންޑްކުރަށް ނިންމައިފި

30/1/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓާއި ކްރިމިނަލްކޯޓާއި އަދި ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

24/1/2018

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމަށް ބޭފުޅަކާއި، ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމަށް 02 ބޭފުޅުން އައްޔަނުކުރުމަށް ނިންމައިފި

18/9/2017

މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް 7 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރައްވައި މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި

24/8/2017

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ރަޝީދުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވިފައިވާ މައްސަަލަ ނިމެންދެން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ތަކާއި ވާޖިބުތަކުން އެކަހެރި ކުރުމަށް ނިންމުން

24/8/2017

މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް 8 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

18/4/2017

މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

4/8/2016

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސަވައިފި

1/8/2016

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

23/6/2016

ހދ،ނ، އަދި ރ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމަށް ބޭފުޅުން ހަމަޖައްސައިފި

30/5/2016

ގދ.ތިނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް އަލްފާޟިލް އިބްރާހީމް ރަޝީދު ސަސްޕެންޑް ކުރަން ނިންމައިފި

30/5/2016

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ބައެއް ފަނޑިޔާރުން އެހެންކޯޓުތަކަށް ބަދަލުކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމުން

28/4/2016

ހއ، ހދ، އަދި ށ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ޚާއްޞަކޮށްގެން ސެމިނަރއެއް ފަށައިފި

14/4/2016

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ތެރެއިން ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް ބޭފުޅުން ޢައްޔަން ކުރައްވައި މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވައި ފަތްކޮޅުދެއްވައިފި

6/4/2016

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކޮށްފި

30/3/2016

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކުރުމުން ކުރިމަތި ލީ ބޭފުޅުންނާ އިންޓަވިއުކޮށްފި

30/3/2016

ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ ދެ ޤާޟީންކަމުގައިވާ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ނަޝީދާއި އަލްއުސްތާޛު އަޙުމަދު ސަމީރު ޢަބްދުލް ޢަޒީޒް ފެމިލީ ކޯޓަށް ބަދަލުކޮށްފި