ހަބަރު

9/2/2016

އދ. މާމިގިލީ ކޯޓުގެ ކޯޓު އިސް މެޖިސްޓްރޭޓް، ގއ.މާމެންދޫ ވީނަސް އަހުމަދު ނިހާން ވަގުތީގޮތުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަސްޢޫލިއްޔަތު ތަކާއި ވާޖިބުތަކުން އެކަހެރި ކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

25/1/2016

ކުރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލްކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ކުރި އިޢުލާނާ ގުޅިގެން 27 ބޭފުޅަކު ކުރިމަތި ލައްވައިފި

17/1/2016

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ތިން ބޭފުޅަކު ކުރިމަތިލައްވައިފި

10/1/2016

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް އައްޔަންކުރެއްވި އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީދީއަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އަރުވައިފި

7/1/2016

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ދީދީ ހަމަޖައްސަވައިފި

12/10/2015

ޤައުމީ ނަޒާހަތްތެރިކަމުގެ ޕްލޭނާ ބެހޭގޮތުން މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

17/9/2015

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢައްބާސް ޝަރީފު 01 އޮކްޓޯބަރުން ފެށިގެން ފަނޑިޔާރުކަމުން ރިޓަޔަކުރައްވަން ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

17/8/2015

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހެޅި ތަޙްޤީޤު ކުރަމުންދާ ޝަކުވާއަކާ ގުޅިގެން ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛާ މަރިޔަމް ނިހާޔަތު މިއަދުން ފެށިގެން ވަޒީފާއަށް ނުނިކުމެ މަޑުކުރުމަށް އެންގުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

9/7/2015

ފެކަލްޓީ އޮފް ޝަރީޢާ އެންޑް ލޯގެ “ފެކަލްޓީ އެޑްވައިޒަރީ ކޮމިޓީ”ގެ މެންބަރުކަމަށް ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ ލަޠީފާ ޤާސިމް ހަމަޖެއްސުން

9/6/2015

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އަލަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި 02 ބޭފުޅުން މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވައި، އެބޭފުޅުންނަށް ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި

7/4/2015

ނ.މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ހުސްނީ މުބާރަކު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި

23/2/2015

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި، އަދި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން ޑްރަގްކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައިފި

23/2/2015

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ސަރކިއުލަރގައިވާގޮތުގެ މަތިން ސިވިލްކޯޓުގެ ޑިވިޜަންތަކަށް ޤާޟީން ހަމަޖައްސައިފި

19/2/2015

ސުޕީރިއާ ކޯޓްތަކަށް އަލަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި ބޭފުޅުން މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވައި އެބޭފުޅުންނަށް ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި

16/2/2015

ސުޕީރިއާ ކޯޓްތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ފަސް ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރަން ނިންމައިފި

11/2/2015

ގއ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށް ސެމިނަރއެއް ބާއްވައިފި

1/2/2015

ހައިކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓް އަދި ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

1/2/2015

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން އައްޝައިޚް ޔޫސުފް ޙުސައިން މުސްކުޅިކުރައްވައިފި

22/1/2015

ކޯޓު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންނާ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ހުސް މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

21/1/2015

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި

18/1/2015

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ސުޕްެރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުހައްމަދު ޢަބްދުﷲ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

26/11/2014

ހަ ބޭފުޅަކު މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި

24/11/2014

މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް 8 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

4/11/2014

އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ބިއުރޯ އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓްގެ ބޭފުޅުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

30/9/2014

ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

11/9/2014

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުކަމަށް ކޮމިޝަންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރ ހަމަޖައްސައިފި

4/9/2014

ހައިކޯޓް ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކުރުން ފަސްކޮށްފި

19/8/2014

ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅޭ ޝަކުވާތައް އަވަހަށް ބަލައި ނިންމުމަށްޓަކައި ދެ މެމްބަރެއްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގެ ލީގަލް ސެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފި

18/8/2014

ހައިކޯޓުގެ ހުސްވެފައިވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

6/8/2014

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު:2010/13 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 37 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޖުވެނައިލްކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި