ހަބަރު

1/2/2015

ހައިކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓް އަދި ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

1/2/2015

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން އައްޝައިޚް ޔޫސުފް ޙުސައިން މުސްކުޅިކުރައްވައިފި

22/1/2015

ކޯޓު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންނާ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ހުސް މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

21/1/2015

ali ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި

18/1/2015

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ސުޕްެރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުހައްމަދު ޢަބްދުﷲ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

26/11/2014

DSC05515 ހަ ބޭފުޅަކު މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި

24/11/2014

މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް 8 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

4/11/2014

photo އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ބިއުރޯ އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓްގެ ބޭފުޅުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

30/9/2014

ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

11/9/2014

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުކަމަށް ކޮމިޝަންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރ ހަމަޖައްސައިފި

4/9/2014

ހައިކޯޓް ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކުރުން ފަސްކޮށްފި

19/8/2014

20140819_105142 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅޭ ޝަކުވާތައް އަވަހަށް ބަލައި ނިންމުމަށްޓަކައި ދެ މެމްބަރެއްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގެ ލީގަލް ސެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފި

18/8/2014

ހައިކޯޓުގެ ހުސްވެފައިވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

6/8/2014

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު:2010/13 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 37 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޖުވެނައިލްކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

6/8/2014

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި، ކޮމަންވެލްތް ގެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

24/7/2014

ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

20/7/2014

ނޫސްބަޔާން

13/7/2014

faisal ކޮމިޝަންގެ ނާއިބުރައީސްކަމަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިސަލް އައްޔަންކުރައްވައިފި

2/7/2014

ގއ. އަދި ގދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވި ދެ ބޭފުޅުންނަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވުން

25/6/2014

ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން ހެއްކާއި ޤާރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

16/6/2014

“ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުން އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު” ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފި

12/6/2014

ޖުޑީޝަލް 7 ދާއިރާއަކަށް ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

29/5/2014

IMG_0059 ނ.ވެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް އަޙުމަދު ސަޢީދު ޢަލީ އައްޔަން ކުރައްވައިފި

26/5/2014

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާއި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުން ގަޑިޖެހޭ ވަގުތަކީ ހެނދުނު 9:00 ކަމުގައި ހަމަޖައްސައިފި

11/3/2014

ކޮމިޝަންގެ ވަކިވަކި މެމްބަރުން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މިނިވަން މުއައްސަސާތަކާބެހޭ ކޮމިޓީއަށް ހާޟިރުވުމަށް ދަންނަވައި ފޮނުއްވާފައިވާ ސިޓީތަކާ ގުޅޭގޮތުން ކޮމިޝަނުން ގޮތެއް ކަނޑައަޅައި އެކަން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހަށް އަންގަވައިފި

3/3/2014

ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

26/2/2014

DSC05431 ކުއްލިއްޔަތުއް ދިރާސާތުލް އިސްލާމިއްޔާގެ ދަރިވަރުންނަށް މަޢުލޫމާތު ދިނުމުގެ ބައްދަލުވުމެއް ބާއްވައިފި

20/2/2014

ފ.ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 4 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވެފައިވާކަމަށް ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން ކޮމިޝަނަށް އަންގަވައިފި

17/2/2014

އުމުރުން 70 އަހަރުވުމުން ރިޓަޔަރކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށްވެސް އިނާޔަތް ދޭންޖެހޭނެ ކަމަށް ކަނޑައަޅައި މިކޮމިޝަނުގެ މައްޗަށް ހައިކޯޓުން ކޮށްފައިވާ ޙުކުމަކުމް ސުޕްރީމްކޯޓުގައި އިލްތިމާސްކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

17/2/2014

ފ.ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޙަމްޒާ، ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޤާނޫނުގެ 10 ވަނަ މާއްދާގެ (ހ)ގެ 4 ވަނަ ނަންބަރުގައިވާގޮތުގެ މަތިން ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ މެންބަރުކަމުން ވަކިވެފައިވާއިރުވެސް، އެކަން ޤަބޫލުފުޅުނުކުރައްވައި، ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުގެ ހައިޘިއްޔަތު އޮތްކަމަށް ވިދާޅުވެ ކޮމިޝަނުގެ މަސައްކަތުގައި ބައިވެރިވެވަޑައިގަންނަވަމުންދާތީ، އެކަމާމެދު ކަންބޮޑުވުން ފާޅުކުރައްވައި ކޮމިޝަންގެ ރައީސްގެ ހައިޘިއްޔަތުން ދިވެހިރާއްޖޭގެ ރައީސުލްޖުމްހޫރިއްޔާއަށާއި ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސަށާއި އަދި ފ.ބިލެއްދޫ ދާއިރާގެ ޢިއްޒަތްތެރި މެންބަރު އަލްއުސްތާޛު އަޙްމަދު ޙަމްޒާއަށް ސިޓީފުޅެއް ފޮނުއްވައިފި