ހަބަރު

9/6/2015

high-court ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް އަލަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި 02 ބޭފުޅުން މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވައި، އެބޭފުޅުންނަށް ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި

7/4/2015

ނ.މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ހުސްނީ މުބާރަކު ޢައްޔަންކުރައްވައިފި

23/2/2015

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛު ޒުބައިރު މުޙައްމަދު ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ބަދަލުކުރުމަށާއި، އަދި ސިވިލް ކޯޓުގެ އިސްޤާޟީކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ރަޝީދު ޙުސައިން ޑްރަގްކޯޓުގެ ޤާޟީކަމަށް ބަދަލުކުރުމަށް ނިންމައިފި

23/2/2015

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓުގެ ސަރކިއުލަރގައިވާގޮތުގެ މަތިން ސިވިލްކޯޓުގެ ޑިވިޜަންތަކަށް ޤާޟީން ހަމަޖައްސައިފި

19/2/2015

ސުޕީރިއާ ކޯޓްތަކަށް އަލަށް ޢައްޔަންކުރެއްވި ބޭފުޅުން މަޤާމުގެ ހުވާކުރައްވައި އެބޭފުޅުންނަށް ފަތްކޮޅު ދެއްވައިފި

16/2/2015

ސުޕީރިއާ ކޯޓްތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ފަސް ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރަން ނިންމައިފި

11/2/2015

DSC05675 ގއ.ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް އަމާޒުކޮށް ސެމިނަރއެއް ބާއްވައިފި

1/2/2015

ހައިކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓް އަދި ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

1/2/2015

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން އައްޝައިޚް ޔޫސުފް ޙުސައިން މުސްކުޅިކުރައްވައިފި

22/1/2015

ކޯޓު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންނާ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ހުސް މަޤާމުތަކަށް ކުރިމަތިލުމަށް ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

21/1/2015

ali ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމަށް އޮނަރަބަލް އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޙަމީދު މުޙައްމަދު އައްޔަންކުރައްވައިފި

18/1/2015

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސްކަމުގެ މަޤާމުގައި ހުންނެވި ސުޕްެރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އާދަމް މުހައްމަދު ޢަބްދުﷲ ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރުކަމުން އިސްތިއުފާ ދެއްވައިފި

26/11/2014

DSC05515 ހަ ބޭފުޅަކު މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ ހުވާކުރައްވައިފި

24/11/2014

މެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް 8 ބޭފުޅަކު ޢައްޔަންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

4/11/2014

photo އެމެރިކާގެ ސްޓޭޓް ޑިޕާޓްމަންޓް ބިއުރޯ އޮފް އިންޓަރނޭޝަނަލް ނާކޮޓިކްސް އެންޑް ލޯ އެންފޯސްމަންޓްގެ ބޭފުޅުން ކޮމިޝަންގެ ރައީސްއާ ބައްދަލުކުރައްވައިފި

30/9/2014

ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުންނާއި މެޖިސްޓްރޭޓުން ހޯދުމަށް އިޢުލާންކޮށްފި

11/9/2014

އިންފޮމޭޝަން އޮފިސަރުކަމަށް ކޮމިޝަންގެ މީޑިއާ އޮފިސަރ ހަމަޖައްސައިފި

4/9/2014

ހައިކޯޓް ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލީ ފަރާތްތަކާ އިންޓަވިއުކުރުން ފަސްކޮށްފި

19/8/2014

20140819_105142 ކޮމިޝަނަށް ހުށަހަޅޭ ޝަކުވާތައް އަވަހަށް ބަލައި ނިންމުމަށްޓަކައި ދެ މެމްބަރެއްގެ ބެއްލެވުމުގެ ދަށުން ކޮމިޝަންގެ ލީގަލް ސެކްޝަން ކުރިއަށް ގެންދިއުމަށް ނިންމައިފި

18/8/2014

ހައިކޯޓުގެ ހުސްވެފައިވާ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލައިފި

6/8/2014

ހައިކޯޓުގެ އިސްފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް އަޙްމަދު ޝަރީފުގެ މައްޗަށް ތުހުމަތު ކުރެވުނު ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުވާތީ، ޤާނޫނު ނަންބަރު:2010/13 (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާނޫނު) ގެ 37 ވަނަ މާއްދާގެ (ނ) އަށް ރިޢާޔަތްކޮށް ޖުވެނައިލްކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލު ކުރުމަށް ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

6/8/2014

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނާއި، ކޮމަންވެލްތް ގެ ބޭފުޅުން ބައްދަލުކުރައްވައިފި

24/7/2014

ކްރިމިނަލްކޯޓުގެ ޤާޟީ އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްބާރީ ޔޫސުފްގެ މައްޗަށް ތުހުމަތުކުރެވިފައިވާ ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

20/7/2014

ނޫސްބަޔާން

13/7/2014

faisal ކޮމިޝަންގެ ނާއިބުރައީސްކަމަށް ކޮމިޝަންގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ފައިސަލް އައްޔަންކުރައްވައިފި

2/7/2014

ގއ. އަދި ގދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުކަމަށް ހަމަޖެއްސެވި ދެ ބޭފުޅުންނަށް މަޤާމުގެ ފަތްކޮޅު އެރުވުން

25/6/2014

ޝަރުޢީ އަދި ޤާނޫނީ ހަމަތަކުގެމަތިން ހެއްކާއި ޤާރީނާ ލިބިފައިނުވާތީ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަލީ ހަމީދުގެ މައްޗަށް ހުށަހެޅިފައިވާ ސުލޫކީ މައްސަލަ ސާބިތުނުވާކަމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

16/6/2014

“ފަނޑިޔާރުންގެ ޤާބިލްކަން އިތުރުކުރުމަށް ފަނޑިޔާރުން އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ އުސޫލު” ކޮމިޝަނުން ފާސްކޮށްފި

12/6/2014

ޖުޑީޝަލް 7 ދާއިރާއަކަށް ދާއިރާ އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ޢައްޔަންކުރުމަށް ކޮމިޝަނުން ނިންމައިފި

29/5/2014

IMG_0059 ނ.ވެލިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް އަޙުމަދު ސަޢީދު ޢަލީ އައްޔަން ކުރައްވައިފި