އިއުލާން

31/10/2012

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެޑްމިން އޮފިސަރ

18/3/2012

ޢިއުލާން

26/1/2012

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު (ޕިއޯނު)

9/1/2012

ޢިއުލާން

22/12/2011

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ބޭފުޅުން ޝޯޓްލިސްޓް ކުރެވިއްޖެ

23/11/2011

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

31/10/2011

ޢިއުލާން

20/10/2011

ޢިއުލާން

19/10/2011

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ހޯދުން

19/10/2011

ޢިއުލާން

9/10/2011

ޢިއުލާން

21/9/2011

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

12/9/2011

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު ޑެޕިއުޓީ ލީގަލް އޮފިސަރ

4/8/2011

(IUL)195-A-1-2011-18

18/7/2011

މިކޮމިޝަނަށް ބޭނުންވާ ޤަވާއިދުތަށް ހަދައިދޭނެ ފަރާތެއް ހޯދުމާ ބެހޭ

6/7/2011

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެސިސްޓެންޓް ލީގަލް އޮފިސަރ

6/7/2011

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

28/6/2011

(IUL)195/1/2011/12

8/6/2011

އިޢުލާން ނަންބަރު (IUL)195/1/2011/8 އާ ބެހޭ

5/6/2011

އިޢުލާން

25/5/2011

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

5/5/2011

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

31/10/2010

(IUL)195-A/1/2010/1009 ނަންބަރު އިޢުލާނާގުޅޭ

5/10/2010

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

4/10/2010

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ސެކެޓްރީ ޖެނެރަލް

20/9/2010

ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމާ ބެހޭ

13/9/2010

ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހޯދުން

8/9/2010

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

29/6/2010

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

23/6/2010

ފަނޑިޔާރުން ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިޢުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން