އިއުލާން

4/5/2017

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- ހައިކޯޓު

26/4/2017

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

19/4/2017

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތައް

18/4/2017

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

18/4/2017

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތައް

12/4/2017

ވަޒިފާގެ ފުރުޞަތު

5/4/2017

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ހައިކޯޓު

21/8/2016

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ހައިކޯޓު

15/6/2016

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް

26/5/2016

1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި އާގުޅޭ

12/5/2016

އެޑްމިނިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމާގުޅޭ

20/3/2016

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

10/5/2015

އެޑްމިން އޮފިސަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ޝޯޓް ލިސްޓް ވި ފަރާތްތައް

7/4/2015

ޢިއުލާން ބާތިލް ކުރުން

2/4/2015

ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން މަގާމާ ގުޅޭ

19/2/2015

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ޑިރެކްޓަރ

19/2/2015

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

23/6/2014

28) (IUL)195-A-HR/1/2014/02 އޭޕްރިލް 2014) ނަންބަރު އިޢުލާނާގުޅޭ

28/4/2014

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

13/10/2013

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތަކަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމާ ގުޅޭ

3/10/2013

(IUL)195-A/1/2013/09 (11 ޖުލައި 2013) ނަންބަރު އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

1/8/2013

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A/1/2013/6 ޢިޢުލާނާއި ގުޅޭ

14/7/2013

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

24/4/2013

(IUL)04/2013/1/A/-195 ނަންބަރު ޢިއުލާނާ ގުޅޭ

22/4/2013

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: ސީނިއަރ ލީގަލް ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އޮފިސަރ

28/3/2013

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު: އެޑްމިން އޮފިސަރ

4/2/2013

(IUL)195-A/1/2013/1 ނަންބަރު އިޢުލާނަށް އިޞްލާޙް ގެނައުން

5/12/2012

(IUL)195-A/195/2012/11 ނަންބަރު އިޢުލާނާގުޅޭ

31/10/2012

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެޑްމިން އޮފިސަރ

18/3/2012

ޢިއުލާން