އިއުލާން

25/7/2019

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ / ޖޭ.އެޗް.އާރު

15/7/2019

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މީޑިއާގެ މަޤާމު ބާޠިލްކުރުން

9/7/2019

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުގެ ފުރުސަތު

9/7/2019

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – މީޑިއާ/ޖޭއެޗްއާރު

9/7/2019

ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

7/7/2019

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

1/7/2019

އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

27/6/2019

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ކްރިމިނަލް ކޯޓް

13/6/2019

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުގެ ފުރުސަތު

23/5/2019

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ސިވިލް ކޯޓް

14/3/2019

ސަރވަރ ސިސްޓަމެއް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށް ކޮންފިގަރ ކުރުން

13/1/2019

ކްރިމިނަލްކޯޓަށް ދެފަނޑިޔާރުން ނެގުމަށް ކޮށްފައިވާ، އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން

23/12/2018

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

2/8/2018

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު –ކްރިމިނަލް ކޯޓް

28/6/2018

މެޖިސްޓްރޭޓް މަޤާމްތަކުގެ އިންޓަރވިއު އާއި ގުޅޭ

26/6/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުޞަތު

23/4/2018

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކުގެ ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ފުރުޞަތު

15/4/2018

މި ކޮމިޝަންގެ ނަންބަރު (IUL)195-C/1/2018/2 (30 ޖަނަވަރީ 2018) އިޢުލާނާއި ގުޅޭ

22/3/2018

ސިވިލް ކޯޓާއި ކްރިމިނަލްކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ނެގުމަށް ކޮށްފައިވާ ޢިއުލާނުގެ ސުންގަޑިއާ ގުޅޭ -2

22/2/2018

ސިވިލް ކޯޓާއި ކްރިމިނަލްކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ނެގުމަށް ކޮށްފައިވާ ޢިއުލާނުގެ ސުންގަޑިއާ ގުޅޭ -1

30/1/2018

ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމުގެ ފުރުސަތު (ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް)

30/1/2018

ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމުގެ ފުރުސަތު (ސިވިލްކޯޓް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓް)

24/9/2017

ސުޕީރިއާ ކޯޓްތަކުގެ ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަވިއުއާއި ގުޅޭ

11/9/2017

ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

28/8/2017

ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް އިތުރު 2 މަޤާމް އިއުލާން ކުރުން

17/8/2017

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

20/7/2017

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަރު – ހައިކޯޓު

18/5/2017

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް

10/5/2017

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

4/5/2017

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- ހައިކޯޓު