އިއުލާން

30/1/2018

ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމުގެ ފުރުސަތު (ސިވިލްކޯޓް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓް)

24/9/2017

ސުޕީރިއާ ކޯޓްތަކުގެ ޤާޟީކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވި ފަރާތްތަކުގެ އިންޓަވިއުއާއި ގުޅޭ

11/9/2017

ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

28/8/2017

ކުރިމިނަލް ކޯޓަށް އިތުރު 2 މަޤާމް އިއުލާން ކުރުން

17/8/2017

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުސަތު ހުޅުވާލުން

20/7/2017

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަރު – ހައިކޯޓު

18/5/2017

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް

10/5/2017

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

4/5/2017

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- ހައިކޯޓު

26/4/2017

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

19/4/2017

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތައް

18/4/2017

ހައިކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

18/4/2017

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު- މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތައް

12/4/2017

ވަޒިފާގެ ފުރުޞަތު

5/4/2017

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ހައިކޯޓު

21/8/2016

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ހައިކޯޓު

15/6/2016

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް

26/5/2016

1437 ވަނަ އަހަރުގެ ރަމަޟާން މަހުގެ ރަސްމީ ގަޑި އާގުޅޭ

12/5/2016

އެޑްމިނިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރގެ މަގާމާގުޅޭ

20/3/2016

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

10/5/2015

އެޑްމިން އޮފިސަރ ކަމުގެ މަޤާމަށް ޝޯޓް ލިސްޓް ވި ފަރާތްތައް

7/4/2015

ޢިއުލާން ބާތިލް ކުރުން

2/4/2015

ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓްސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން މަގާމާ ގުޅޭ

19/2/2015

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – ޑިރެކްޓަރ

19/2/2015

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު – އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ

23/6/2014

28) (IUL)195-A-HR/1/2014/02 އޭޕްރިލް 2014) ނަންބަރު އިޢުލާނާގުޅޭ

28/4/2014

ވަޒީފާގެ ފުރުސަތު

13/10/2013

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓު ތަކަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުމާ ގުޅޭ

3/10/2013

(IUL)195-A/1/2013/09 (11 ޖުލައި 2013) ނަންބަރު އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

1/8/2013

މި ކޮމިޝަނުގެ ނަންބަރު (IUL)195-A/1/2013/6 ޢިޢުލާނާއި ގުޅޭ