އިއުލާން

7/11/2019

(IUL)195-A-HR/1/2019/15 (22 އޮގަސްޓް 2019) ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅޭ

31/10/2019

ވީޑިއޯ ކޮންފަރެންސް ސިސްޓަމެއް ހޯދުމަށް

31/10/2019

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

23/10/2019

އެޑްމިނިސްޓްރޭޓިވް އޮފިސަރ (ވަގުތީ)

15/10/2019

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

15/10/2019

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ – ޖުޑީޝަލް އެޗް އާރު މަޤާމާއި ގުޅޭ

30/9/2019

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ – ޖުޑީޝަލް އެޗް އާރު މަޤާމުގެ އިންޓަވިއުއާއި ގުޅޭ

16/9/2019

އޮފީސް ހިންގާނެ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށްހިފުމާއި ގުޅޭ

9/9/2019

އޮފީސް ހިންގާނެ އިމާރާތެއް ކުއްޔަށްހިފުމާއި ގުޅޭ

5/9/2019

(IUL)195-A-HR/1/2019/3 ނަންބަރު އިޢުލާނާ ގުޅޭ

1/9/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ހޯދުމަށް ކޮށްފައިވާ އިއުލާނުގެ މުއްދަތު އިތުރުކުރުން

29/8/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

23/8/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް ކުރިމަތިލެއްވުމުގެ ފުރުޞަތު ހުޅުވާލުން

22/8/2019

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

5/8/2019

އެސިސްޓެން ޑިރެކްޓަރ ކޮމްޕްލެއިންޓސް އެންޑް އިންވެސްޓިގޭޝަން މަޤާމާ ގުޅޭ

25/7/2019

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ / ޖޭ.އެޗް.އާރު

15/7/2019

އެސިސްޓެންޓް ޑިރެކްޓަރ މީޑިއާގެ މަޤާމު ބާޠިލްކުރުން

9/7/2019

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުގެ ފުރުސަތު

9/7/2019

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – މީޑިއާ/ޖޭއެޗްއާރު

9/7/2019

ކޮމިޝަންގެ ތަޙްޤީޤު ކޮމިޓީތަކުގެ މެންބަރު ކަމަށް ކުރިމަތިލުމުގެ ފުރުޞަތު

7/7/2019

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު

1/7/2019

އިޢުލާން ބާޠިލްކުރުން

27/6/2019

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ކްރިމިނަލް ކޯޓް

13/6/2019

ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލްކަމުގެ މަޤާމުގެ ފުރުސަތު

23/5/2019

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ސިވިލް ކޯޓް

14/3/2019

ސަރވަރ ސިސްޓަމެއް ސަޕްލައިކޮށް އިންސްޓޯލްކޮށް ކޮންފިގަރ ކުރުން

13/1/2019

ކްރިމިނަލްކޯޓަށް ދެފަނޑިޔާރުން ނެގުމަށް ކޮށްފައިވާ، އިޢުލާން ބާޠިލް ކުރުން

23/12/2018

ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު – ސެކްރެޓަރީ ޖެނެރަލް

2/8/2018

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ ވަޒީފާގެ ފުރުޞަތު –ކްރިމިނަލް ކޯޓް

28/6/2018

މެޖިސްޓްރޭޓް މަޤާމްތަކުގެ އިންޓަރވިއު އާއި ގުޅޭ