ޑައުންލޯޑްސް

22/12/2013

ކޮމިޝަން ޖަލްސާ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް – ނޮވެންބަރު 2013

4/12/2013

ތަހުގީގު ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ – ނޮވެންބަރު 2013

6/11/2013

ކޮމިޝަން ޖަލްސާ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް – އޮކްޓޯބަރު 2013

3/10/2013

ކޮމިޝަން ޖަލްސާގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް – ސެޕްޓެމްބަރު 2013

1/10/2013

ތަހުގީގު ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ – ސެޕްޓެމްބަރު 2013

5/9/2013

ވަޒީފާ ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް އޯގަސްޓް 2013

5/9/2013

ތަހުގީގު ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް – އޯގަސްޓް 2013

27/8/2013

ކޮމިޝަނުގެ ތަހުގީގު ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓ ޖުލައި 2013

13/8/2013

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް ޖުލައި 2013

28/7/2013

އުމުރުން 55 އަހަރުވުމުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން ވަކިވާ ފަނޑިޔާރުންނަށާއި، 55 އަހަަރު ނުވިނަމަވެސް އަމިއްލައަށް އެދިގެން ޞިއްޙީ ސަބަބުތަކަކަށްޓަކައި މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ޢިނާޔަތް ދިނުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ގަވާއިދު

1/7/2013

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް 01 ޖޫން 2013 އިން 30 ޖޫން 2013ގެ ނިޔަލަށް

6/6/2013

ކޮމިޝަންގެ ތަހުގީގު ކޮމިޓީތަކުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް 1 މެއި އިން 31 މެއި 2013ގެ ނިޔަލަށް

2/6/2013

ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާ ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް 1 މެއި އިން 31 މެއި 2013ގެ ނިޔަލަށް

8/5/2013

ކޮމިޝަންގެ ތަހުގީގު ކޮމިޓީތަކުގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް 1 އޭޕްރީލް އިން 30 އޭޕްރީލް 2013ގެ ނިޔަލަށް

8/5/2013

ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާ ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް 1 އޭޕްރީލް އިން 30 އޭޕްރީލް 2013ގެ ނިޔަލަށް

5/5/2013

ކޮމިޝަން ހާޒިރީ ރިޕޯޓް 1 އޭޕްރީލް 2013އިން 30 އޭޕްރީލް 2013ގެ ނިޔަލަށް

2/4/2013

ކޮމިޝަންގެ ތަހުޤީގު ކޮމިޓީގެ ޙާޒިރީ ރިޕޯޓް 17 މާރޗް އިން 31 މާރޗް 2013ގެ ނިޔަލަށް

31/3/2013

ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާ އަދި ވަޒީފާ ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ ރިޕޯޓް 17 މާޗް 2013 އިން 31 މާޗް 2013ގެ ނިޔަލަށް

14/3/2013

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2012

5/3/2012

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2011

15/2/2012

ޑްރަގް ކޯޓަށް ފަނޑީޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތުގެ ޤަވާއިދު

16/1/2012

ޑްރަގް ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދޭ ފޯމު

2/11/2011

ފަނޑިޔާރުންގެ މަސްއޫލިއްޔަތާއި އަމިއްލަ މަޞްލަޙަތާ ތަޢާރުޟުވާ ކަންކަމުގައި ޢަމަލުކުރާނޭ ގޮތުގެ ޤަވާޢިދު

12/7/2011

ޤަވާއިދު ޑްރާފްޓްކޮށްދިނުމާ ބެހޭ

6/7/2011

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން ޖުޑީޝަލް ދާއިރާތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުމާ ގުޅޭގޮތުން ވަޒީފާ ކޮމިޓީއާ ހަވާލުކުރި މަސައްކަތުގެ ރިޕޯޓް

5/7/2011

ސުޕީރިއާ ކޯޓުގެ ފަނޑިޔާރުކަމަށް އެދޭ ފޯމު

5/5/2011

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

1/5/2011

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ހިންގާ ޤަވާއިދު

14/3/2011

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ އަހަރީ ރިޕޯޓް 2010

9/11/2010

ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ޢުޞޫލު