ޑައުންލޯޑްސް

27/8/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސުޕްރީމްކޯޓްގެ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛް ޢަބްދުﷲ ދީދީގެ ތަޙްޤީޤް ނިމުނު ގޮތުގެ ރިޕޯޓް

22/8/2019

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމް

5/8/2019

ފަނޑިޔާރުންނާ ގުޅޭ ގޮތުން ހުށަހަޅާ ޝަކުވާތައް ބެލުމުގައި އަމަލުކުރާ ފްލޯޗާޓް

30/7/2019

ކްރިމިނަލް ކޯޓްގައި ނުނިމިހުރި މައްސަލަތަކާ ގުޅޭ ރިޕޯޓު

25/7/2019

ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ވަޒީފާއަށް އެދި ހުށަހަޅާ ފޯމާއި ވަޒީފާއަށް އެދޭ މީހުންގެ އިޤްރާރު

27/6/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 12 ވަނަ އިސްލާހް

27/6/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 11 ވަނަ އިސްލާހް

27/6/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 10 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 9 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 8 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 7 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 6 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 5 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 4 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 3 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 2 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

ހިންގާ ޤަވާއިދުގެ 1 ވަނަ އިސްލާހް

11/3/2019

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2018

12/3/2018

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2017

18/4/2017

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2016

7/3/2016

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2015

3/3/2016

ޤާނޫނީ ވަކީލަކު ޢައްޔަންކުރިކަން އަންގައިދޭ ލިޔުން

13/9/2015

ތަހުގީގު ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ – އޯގަސްޓް 2015

11/8/2015

ތަހުގީގު ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ – ޖުލައި 2015

15/7/2015

ތަހުގީގު ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ – ޖޫން 2015

23/6/2015

ތަހުގީގު ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ – މެއި 2015

21/5/2015

ތަހުގީގު ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ – އޭޕްރީލް 2015

22/4/2015

ދަށު ކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުން އަމިއްލައަށް އެދިގެން އެއް ކޯޓުން އަނެއް ކޯޓަށް ބަދަލުކުރުމާބެހޭ އުޞޫލު

12/3/2015

އަހަރީ ރިޕޯޓް 2014

5/3/2015

ތަހުގީގު ކޮމިޓީގެ ހާޒިރީ – ފެބްރުއަރީ 2015