ސަރކިއުލަރ

25/11/2015

ދާއިރާ ޙަވާލުވުމުންނާއި ވަކިވަކި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ދާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެލަވަންސްތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

30/7/2015

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

21/4/2015

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ (މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި އަނގޮޅިތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް) ގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި އަނގޮޅިތީމު ފިނިވިލާ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު މޫސާ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި އަނގޮޅިތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސުން

21/4/2015

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓަކު ޢައްޔަންކުރުން

5/3/2015

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމްތަކަށް ބަދަލުގެނައުން

24/2/2015

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

24/2/2015

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

24/2/2015

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

24/2/2015

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އުލިގަމު ފަހިވާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރު އާދަމް، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އުލަގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން

22/12/2014

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅި ކުރެއްވުން

22/12/2014

މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ހަމަޖެއްސުން

2/12/2014

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުން މުސްކުޅި ކުރެއްވުން

2/12/2014

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

7/8/2014

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގެ އިސް ޤާޟީންނާއި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ސަލާމުގައި ހުންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި ކޯޓު ޙަވާލުކުރާނެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

7/8/2014

މާލެ ފިޔަވައި އަމިއްލަ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެލަވަންސާބެހޭ

1/7/2014

ދާއިރާ ޙަވާލުވުމުންނާއި ވަކިވަކި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ދާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެލަވަންސްތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

30/6/2014

ހއ، ށ، ކ، އދ، ގއ، ގދ އަދި ޏ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަށް ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުން

17/6/2014

13 ސެޕްޓެޕްބަރ 2011 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުން 2014 ވަނަ އަހަރަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަޤާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑު

25/5/2014

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާއި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ގަޑިޖެހުމާއި، ގަޑީ ލާރި ކެނޑުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ރިވިއުކުރުން

28/7/2013

ދާއިރާ ޙަވާލުކުރުމުން މިހާރު ދެއްވަމުން ދެންދަވާ އެލަވަންސްތައް ރިވިއުކުރުމަށް ނިންމެވުން

7/3/2013

ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ހއ. އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އަދި ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުން

7/3/2013

13 ސެޕްޓެޕްބަރ 2011 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުން 2013 ވަނަ އަހަރަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަޤާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑު

28/11/2012

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

25/11/2012

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ހަމަޖެއްސުން

25/11/2012

ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހަމަޖެއްސުން

25/11/2012

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުން

1/11/2012

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

29/5/2012

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަޤާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑު

10/1/2012

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުން ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މަޤާމުގެ އޮނިގަނޑުގައިވާގޮތަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން އެ މަޤާމުތަކަށް ހަމަޖެއްސުން.

10/1/2012

JSC/2012/CIR/0301