ސަރކިއުލަރ

22/12/2014

މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ހަމަޖެއްސުން

2/12/2014

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުން މުސްކުޅި ކުރެއްވުން

2/12/2014

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

7/8/2014

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގެ އިސް ޤާޟީންނާއި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ސަލާމުގައި ހުންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި ކޯޓު ޙަވާލުކުރާނެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

7/8/2014

މާލެ ފިޔަވައި އަމިއްލަ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެލަވަންސާބެހޭ

1/7/2014

ދާއިރާ ޙަވާލުވުމުންނާއި ވަކިވަކި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ދާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެލަވަންސްތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

30/6/2014

ހއ، ށ، ކ، އދ، ގއ، ގދ އަދި ޏ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަށް ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުން

17/6/2014

13 ސެޕްޓެޕްބަރ 2011 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުން 2014 ވަނަ އަހަރަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަޤާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑު

25/5/2014

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކާއި ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގައި މަސައްކަތްކުރައްވާ ފަނޑިޔާރުންގެ ގަޑިޖެހުމާއި، ގަޑީ ލާރި ކެނޑުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެ ގޮތް ރިވިއުކުރުން

28/7/2013

ދާއިރާ ޙަވާލުކުރުމުން މިހާރު ދެއްވަމުން ދެންދަވާ އެލަވަންސްތައް ރިވިއުކުރުމަށް ނިންމެވުން

7/3/2013

ހުޅުމާލޭ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓާއި ހއ. އިހަވަންދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް އަދި ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ކޯޓް އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުން

7/3/2013

13 ސެޕްޓެޕްބަރ 2011 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުން 2013 ވަނަ އަހަރަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަޤާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑު

28/11/2012

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

25/11/2012

ހދ. ނޮޅިވަރަންފަރު ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ހަމަޖެއްސުން

25/11/2012

ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ހަމަޖެއްސުން

25/11/2012

އިސްމެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުން

1/11/2012

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

29/5/2012

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަޤާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑު

10/1/2012

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުން ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރެއްވުމާއި ގުޅިގެން އެ އުސޫލުގެ ދަށުން ތައްޔާރުކުރެވިފައިވާ މަޤާމުގެ އޮނިގަނޑުގައިވާގޮތަށް މެޖިސްޓްރޭޓުން އެ މަޤާމުތަކަށް ހަމަޖެއްސުން.

10/1/2012

JSC/2012/CIR/0301

10/1/2012

13 ސެޕްޓެޕްބަރ 2011 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުން މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަޤާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑު

10/1/2012

20 ޖުލައި 2011 ގައި ކޮމިޝަނުން ފާސްކުރައްވާފައިވާ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުޞޫލު ރިވިއުކުރައްވައި 13 ސެޕްޓެޕްބަރ 2011 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ އަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލު

27/4/2011

ހައިކޯޓަށް އިސްފަނޑިޔާރަކު އައްޔަންކުރެއްވުން

27/4/2011

70 އަހަރުވުމުން ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

27/4/2011

ބައެއް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

19/1/2011

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުން 28 ޑިސެމްބަރު 2010 ގައި ފާސްކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރުންގެ މުސާރަޔާއި އިނާޔަތްތައް

22/11/2010

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނު އައުމާ ގުޅިގެން ކޮމިޝަނުން ވަކި ގޮތެއް އަންގަވަންދެން މެޖިސްޓްރޭޓުން ޢަމަލުކުރަންވީ އުސޫލު

7/10/2010

ފަނޑިޔާރަކު އެހެން ކޯޓެއްގައި ވަގުތީގޮތުން ޝަރީޢަތްކުރަން ހަވާލުކުރުން

30/5/2010

ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

16/4/2009

މެޖިސްޓްރޭޓުން ތަނާޒުލްވާންޖެހޭ މައްސަލަތަކުގައި އަމަލުކުރަންޖެހޭ އުޞޫލް