ސަރކިއުލަރ

17/3/2020

އާއްމު ސިއްޙަތުގެ ކުއްލި ނުރައްކަލުގެ ހާލަތާ ގުޅޭގޮތުން ފަނޑިޔާރުން އަމަލުކުރައްވަންޖެހޭ ހާއްސަ އުސޫލުތައް

27/2/2020

ސަރކިއުލަރ – CIR-2020-05

22/1/2020

ސަރކިއުލާ – JSC-C/CIR/2020/1

20/11/2019

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުން – JSC/CIR/2019/17

20/11/2019

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން ވަކިކުރުން – JSC/CIR/2019/16

18/11/2019

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން – JSC/2019/CIR/15

18/11/2019

ފަނޑިޔާރުންގެ މަޢުލޫމާތު އަދާހަމަކުރުން – JSC-C/CIR/2019/14

13/11/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ސްޕްރީމް ކޯޓް ވަގުތީގޮތުން ހިންފުން އެ ކޯޓުގެ އެހެން ފަނޑިޔާރަކާ ޙަވާލުކުރުން – JSC-C/CIR/2019/13

13/11/2019

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަންކުރުން – JSC-C/CIR/2019/12

17/10/2019

ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމު ބަދަލުކުރުން – ސަރކިއުލަރ JSC-C/2019/9

7/3/2019

ފަނޑިޔާރުކަމުން ވަކިވުން

31/10/2018

ހދ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ އަދި ޏ. ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަށް، ދާއިރާ މެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުން

31/10/2018

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

13/8/2018

ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމާއި ކޯޓް ބަދަލުވުން

13/8/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

10/6/2018

ކްރިމިނަލް ކޯޓް، ޑްރަގް ކޯޓް އަދި ޖުވެނައިލް ކޯޓްގެ އިސް ޤާޟީކަމަށް ބޭފުޅަކު އައްޔަނުކުރުން – 2018

6/6/2018

ބައެއް ފަނޑިޔާރުންގެ މަޤާމާއި ކޯޓް ބަދަލުވުން – 2018

6/6/2018

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން – 2018

6/6/2018

ކުރިމިނަލްކޯޓް އަދި ސިވިލްކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން – 2018

6/6/2018

އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް އަބޫބަކުރު އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ހަމަޖެއްސެވުން – 2018

6/6/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން – 2018

6/6/2018

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން – 2018

6/6/2018

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓް އަދި ކްރިމިނަލް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން – 2018

6/6/2018

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މަޤާމްތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑު – 2018

2/5/2018

ކްރިމިނަލް ކޯޓާއި ސިވިލްކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން އައްޔަނުކުރުމާއި ގުޅޭ

28/9/2017

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓްތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

28/9/2017

އަޙްމަދު ލަޠީފް ބ.ދަރަވަންދޫ ކޯޓްގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓްކަމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން

28/9/2017

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

28/9/2017

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

28/9/2017

ވަޒީފާ ބަދަލުކުރުން