ސަރކިއުލަރ

14/6/2017

އަލްއުސްތާޛު ޙުސައިން ޝާހިދު އައްޑުއަތޮޅު ފޭދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރުން

15/8/2016

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުން މުސްކުޅި ކުރެއްވުން

9/8/2016

ސިވިލް ކޯޓާއި ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ އިސް ޤާޟީކަމަށް ބޭފުޅުން އައްޔަން ކުރުން

11/7/2016

ތިލަދުންމަތީ ދެކުނުބުރި، މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި އަދި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރީގެ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަށް ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުން

11/7/2016

ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި މަގޫދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި މަގޫދޫ ރަތްވިލާގެ، އަލްފާޟިލް ޢަބްދުއްސައްތާރު ސުލައިމާން، ނިލަންދެއަތޮޅު އުތުރުބުރި ބިލެއްދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން

11/7/2016

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މާގާމުން މުސްކުޅި ކުރެއްވުން

21/4/2016

ފަނޑިޔާރު ކަމުން ވަކިވުން

21/4/2016

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ޢައްޔަންކުރުން

14/4/2016

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

14/4/2016

ކްރިމިނަލް ކޯޓުގެ ޤާޟީ ކަމުގައި ހުންނެވި މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި މަނަދޫ އަނބުގަސްދޮށުގެ، އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ ނަޝީދު، ފެމިލީ ކޯޓުގެ ޤާޟީކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން

2/3/2016

2016 ވަނަ އަހަރަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ މަޤާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑު

11/1/2016

ހައިކޯޓަށް އިސްފަނޑިޔާރަކު ޢައްޔަން ކުރެއްވުން

25/11/2015

ދާއިރާ ޙަވާލުވުމުންނާއި ވަކިވަކި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ދާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެލަވަންސްތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

30/7/2015

ދިވެހިރާއްޖޭގެ ހައިކޯޓަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

21/4/2015

މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާ (މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި އަނގޮޅިތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓް) ގެ މެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި އަނގޮޅިތީމު ފިނިވިލާ އަލްފާޟިލް ޢަލީ ރަޝީދު މޫސާ މާޅޮސްމަޑުލު އުތުރުބުރި އަނގޮޅިތީމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް ހަމަޖެއްސުން

21/4/2015

މިލަދުންމަޑުލު ދެކުނުބުރި މަނަދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް މެޖިސްޓްރޭޓަކު ޢައްޔަންކުރުން

5/3/2015

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކުގެ ޤާޟީ ކަމުގެ މަޤާމްތަކަށް ބަދަލުގެނައުން

24/2/2015

ސުޕީރިއަރ ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

24/2/2015

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

24/2/2015

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅިކުރެއްވުން

24/2/2015

ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި ތުރާކުނު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓް ކަމުގައި ހުންނެވި ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އުލިގަމު ފަހިވާ އަލްފާޟިލް އަޙްމަދު ނަޞީރު އާދަމް، ތިލަދުންމަތީ އުތުރުބުރި އުލަގަމު މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުގެ ކޯޓް އިސްމެޖިސްޓްރޭޓްކަމުގެ މަޤާމަށް ބަދަލުކުރެއްވުން

22/12/2014

ފަނޑިޔާރުކަމުގެ މަޤާމުން މުސްކުޅި ކުރެއްވުން

22/12/2014

މާލެއަތޮޅު ކާށިދޫ މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓަށް ފަނޑިޔާރަކު ހަމަޖެއްސުން

2/12/2014

ފަނޑިޔާރު ކަމުގެ މަގާމުން މުސްކުޅި ކުރެއްވުން

2/12/2014

މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް ފަނޑިޔާރުން ހަމަޖެއްސުން

7/8/2014

ސުޕީރިއާ ކޯޓުތަކުގެ އިސް ޤާޟީންނާއި ޖުޑީޝަލް ދާއިރާގެ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ސަލާމުގައި ހުންނަވާ ދުވަސްތަކުގައި ކޯޓު ޙަވާލުކުރާނެ ބޭފުޅަކު ހަމަޖެއްސުމުގެ ކަންތައްތައް ކުރިއަށް ގެންދިއުމުގައި ޢަމަލުކުރާނެގޮތް

7/8/2014

މާލެ ފިޔަވައި އަމިއްލަ ރަށް ނޫން އެހެން ރަށެއްގައި މަސައްކަތްކުރާ މެޖިސްޓްރޭޓުންނަށް ދިނުމަށް ހަމަޖެހިފައިވާ އެލަވަންސާބެހޭ

1/7/2014

ދާއިރާ ޙަވާލުވުމުންނާއި ވަކިވަކި މައްސަލަތައް ބެލުމަށް ދާ ފަނޑިޔާރުންނަށް ދެއްވަމުން ގެންދަވާ އެލަވަންސްތައް ހަމަޖެހިފައިވާގޮތް

30/6/2014

ހއ، ށ، ކ، އދ، ގއ، ގދ އަދި ޏ ޖުޑީޝަލް ދާއިރާއަށް ދާއިރާ އިސް މެޖިސްޓްރޭޓުން ހަމަޖެއްސުން

17/6/2014

13 ސެޕްޓެޕްބަރ 2011 ވަނަ ދުވަހު ބޭއްވެވި ޖުޑީޝަލް ސަރވިސް ކޮމިޝަނުގެ ޖަލްސާއިން ފާސްކުރައްވާފައިވާ، ދިވެހިރާއްޖޭގެ ކޯޓުތަކުގެ ޤާނޫނުގެ ދަށުން، މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކަށް މެޖިސްޓްރޭޓުންގެ ޢަދަދު ކަނޑައެޅުމުގެ އުސޫލުން 2014 ވަނަ އަހަރަށް މެޖިސްޓްރޭޓް ކޯޓުތަކުގެ މަޤާމުތައް ހަމަޖެހިފައިވާ ގޮތުގެ އޮނިގަނޑު