މެންބަރުން

މެންބަރުންގެ މެއިލް


އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުފިޔަވާ ސްޕްރީމްކޯޓްގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެކޯޓުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ
ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ އަރީފް
areef ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޝިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ހައިކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެތެރެއިން، އެކޯޓުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަބްދުލް ރައޫފް އިބްރާހީމް rauf ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެކޯޓުތަކުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާ ފުޅު
esa
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެމަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރު އަލްފާޝިލް އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ކަނޑައެޅުއްވި މެމްބަރު
އަލްއުސްތާޛު އަބްދުލް ޙަންނާން އަޙްމަދު
hannan
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް
ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް
aly ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާގެ މެމްބަރު
ބަންޑާރަ ނައިބު އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލްކަންކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ ވަކީލުންގެތެރެއިން އެބައިމީހުން އިންތިޚާބުކުރެއްވި ޤާނޫނީ ވަކީލު
އަލްއުސްތާޛާ ލަތީފާ ޤާސިމް
latheefa