މެންބަރުން


ކޮމިޝަންގެ ރައީސް

އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުފިޔަވާ ސްޕްރީމްކޯޓްގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެކޯޓުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ
ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ އަރީފް

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް، ރައީސް އަލްފާޟިލް މުޙައްމަދު ނަޝީދު

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

ހައިކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެތެރެއިން، އެކޯޓުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަބްދުލް ރައޫފް އިބްރާހީމް

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެކޯޓުތަކުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަލީ ޝަރީފް

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ  ތެރެއިން އެމަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރު އަލްއުސްތާޛާ ޙިސާން ޙުސައިން

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ކަނޑައެޅުއްވި މެމްބަރު

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް
ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް

aly ކޮމިޝަންގެ ނައިބު ރައީސް

ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު މަސްތޫރު ޙުސްނީ

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

ބަންޑާރަ ނައިބު އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު

ކޮމިޝަންގެ މެންބަރު

ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލްކަންކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ ވަކީލުންގެތެރެއިން އެބައިމީހުން އިންތިޚާބުކުރެއްވި ޤާނޫނީ ވަކީލު

އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުލްމާނިޢު ޙުސައިން