މެންބަރުން

މެންބަރުންގެ މެއިލް


އުއްތަމަ ފަނޑިޔާރުފިޔަވާ ސްޕްރީމްކޯޓްގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން، އެކޯޓުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ
ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު ޢަބްދުﷲ އަރީފް
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ ރައީސް އަލްފާޝިލް ޤާސިމް އިބްރާހީމް
ހައިކޯޓުގައި ހިމެނޭ ފަނޑިޔާރުންގެތެރެއިން، އެކޯޓުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު އަލްއުސްތާޛު އަބްދުލް ރައޫފް އިބްރާހީމް ދަށުކޯޓުތަކުގެ ފަނޑިޔާރުންގެ ތެރެއިން އެކޯޓުތަކުން އިންތިޚާބުކޮށްފައިވާ ފަނޑިޔާރު
އަލްއުސްތާޛު މުޙައްމަދު ޢީސާ ފުޅު
ރައްޔިތުންގެ މަޖިލީހުގެ މެންބަރުންގެ ތެރެއިން އެމަޖިލީހުން ކަނޑައަޅާ މެންބަރު އަލްފާޝިލް އަޙްމަދު ފާރިސް މައުމޫން ޢާންމުންގެ ތެރެއިން ރައްޔިތުންގެ މަޖިލިހުން ކަނޑައެޅުއްވި މެމްބަރު
އަލްއުސްތާޛު އަބްދުލް ޙަންނާން އަޙްމަދު
ސިވިލް ސަރވިސް ކޮމިޝަންގެ ރައީސް
ޑރ. ޢަލީ ޝަމީމް
aly ރައީސުލްޖުމްޙޫރިއްޔާގެ މެމްބަރު އަލްއުސްތާޛު މަސްތޫރު ޙުސްނީ
ބަންޑާރަ ނައިބު އަލްއުސްތާޛު އިބްރާހީމް ރިފްޢަތު ދިވެހިރާއްޖޭގައި ޤާނޫނީ ވަކީލްކަންކުރުމުގެ ހުއްދަލިބިފައިވާ ވަކީލުންގެތެރެއިން އެބައިމީހުން އިންތިޚާބުކުރެއްވި ޤާނޫނީ ވަކީލު
އަލްއުސްތާޛާ ލަތީފާ ޤާސިމް